MR

De Medezeggenschapsraad geeft ouders en schoolteam de mogelijkheid het beleid van de school mede te bepalen, zoals dat is vastgelegd in het reglement van de MR. In de MR zijn drie ouders en drie leid(st)ers vertegenwoordigd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en belangstellende ouders zijn van harte welkom. De agenda wordt minimaal een week van te voren in de Montestory geplaatst. Ook een kort verslag van de vergadering wordt in de Montestory geplaatst. Jaarlijks stelt de MR een Jaarplan en een Activiteitenplan op. Daarin doet de MR verslag van de reeds gedane en de nog te nemen acties. De MR is te bereiken door een mail te sturen naar mr@alphensemontessorischool.nl. U kunt uiteraard ook één van de leden persoonlijk aanspreken.

MR-leden:

Oudergeleding:

Yvette Hoitink

 

Daniel Othman

 

Peter van Duijsen

Teamgeleding: Lilian, Judith en Diana(voorzitter)

Hieronder vindt u een link naar de volgende documenten:

MR jaarverslag 2018-2019

MR activiteitenplan-2019-2020